Projektovanje

Proces izrade tehničke dokumetacije je operacija sačinjena od niza koraka koji započinju definisanjem projektnog zadatka, a završavaju glavnim projektom kroz koji se utvrđuju svi aspekti datog predmeta.
Izrada tehničke dokumentacije sastoji se od sljedećih faza:
1) PROJEKTNI ZADATAK
2) SKICIRANJE OBJEKTA
3) IDEJNO RJEŠENJE
4) IDEJNI PROJEKAT
5) GLAVNI PROJEKAT

1) Tokom faze definisanja PROJEKTNOG ZADATKA, klijent u saradnji sa projektantom formalno definiše svoje težnje, ideje i zamisli. Krajnji rezultat ove faze jeste PROJEKTNI ZADATAK koji zajedno sa podlogama za izradu tehničke dokumentacije (potvrda o vlasništvu, urbanističko-tehnički uslovi, geodetske, geotehničke i druge podloge) čini temelj izrade svakog projekta. Kroz projektni zadatak klijent pismenim putem u saradnji sa projektantom iznosi jasne ciljeve izrade projektne dokumentacije.

2) SKICIRANJE OBJEKTA jeste faza koja se prirodno odvija paralelno sa definisanjem PROJEKTNOG ZADATKA. Naime, onog trenutka kada se približno utvrde težnje klijenta, projektant pristupa izradi 3D prikaza odnosno skice. Na ovaj način se klijentu predočava njegova zamisao kroz detaljan prostorni prikaz na kojem se jasno mogu razmotriti sve pojedinosti ideje. Na taj način se vrlo jednostavno mogu uvidjeti i otkloniti svi eventualni nedostaci i mane.

3) IDEJNO RJEŠENJE je faza koja slijedi nakon izrade PROJEKTNOG ZADATKA i SKICIRANJA. Tokom ove faze se prilazi izradi rješenja kroz koje će se prezentovati zadaci definisani projektnim zadatkom. Osnovni cilj izrade idejnog rješenja je da se definišu ključni elementi i faktori kao što su pozicija objekta u prostoru, dimenzije objekta, veličine raspored i namene prostorija objekta, konstruktivni sistem i primena materijala. Kompletirano idejno rješenje između ostalog daje prikaze izgleda objekta, osnove svih etaža i presjeke objekta, pojedine detalje objekta kao i tekstualno obrazloženje.

4) IDEJNI PROJEKAT je faza koja slijedi fazu izrade IDEJNOG RJEŠENJA. Naime, nakon što se za klijenta izradi Idejno Rješenje koje svojim sastavom u potpunosti odgovara klijentovim zahtjevima i željama, pristupa se izradi Idejnog Projekta. Idejni Projekat je tehnički dokument čiji sadržaj se u slučaju predavanja za izvođenje radova mora uskladiti sa aktuelnim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. U slučaju da lokalni Upravni organ ne zahtjeva Idejni Projekat kao prilog za izdavanje Lokacijskih Uslova, umjesto Idejnog Projekta se nakon izrade Idejnog Rješenja automatski pristupa izradi Glavnog Projekta.

5) GLAVNI PROJEKAT je krajnja faza koja nastupa u procesu izrade tehničke dokumentacije. Ukoliko su se klijent i projektant uskladili u svim tačkama tokom čitavog toka izrade tehničke dokumentacije, počevši od PROJEKTNOG ZADATKA, preko SKICIRANJA, izrade IDEJNIH RJEŠENJA i/ili IDEJNOG PROJEKTA, slijedi sumiranje svih detalja u GLAVNI PROJEKAT. Glavni projekat svojim sastavnim djelovima odnosno formom i sadržajem u potpunosti mora biti usklađen sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Pored toga, glavni projekat u zavisnosti od vrste i namjene mogu da čine: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat. Glavni projekat se izrađuje za potrebe građenja objekta. REVIZIJA Glavnog projekta za sve objekte je obavezna.